Der Artikl is im Dialekt Zimbar-Gaprècht dar Siban Komàüne gschriem worn.

Dar Eisner Kurt is gabeest an schraibar und an polìtikar vüürar kan Berlìno un denne ka Mònako in de Bavièra. Ar is gabeest dar schaffar un dar èerste höögarste vüürar vomme vrai-staate von Bavièra "Freistaat Bayern".

Dar Eisner Kurt in an kartoliina, ba is khènt gadrùkhet im-me jaare 1919 darnaach me sain tòote.

Galeebach

Werkeln

Dar Eisner Kurt is gabüürtet fan takh 14 vomme mòajen im-me jaare 1867 kan Berlìno und is khènt gatöötet fan takh 21 vomme hòrnighe im-me jaare 1919 ka Mònako. De sain alten saint gabeest judeen und habent gahàt an fabbrika von tüücharn kan Berlìno, ba-d-ar is gant schuul. Darnaach iss-ar gabeest an schraibar vor viildar-hanne jorneele.

Dar polìtikar vüürar

Werkeln

Kan Berlìno

Werkeln

Dar Eisner Kurt ist hòrtan gastànt at-te schenkhe saita und hat gabèlt legan panàndar in Immanuèle Kant und in Karlen Marx. Imme jaare 1898 hatt-ar-sich gaschràibet inn in partìten sozialdemokràtiken dar Prussien (SPD).

Ka Mònako

Werkeln

Im-me jaare 1910 iss-ar gant ka Mònako in de Bavièra zo hèrbigan da. Benne im-me jaare 1914 hat gahövet aan dar Gròoze Khriikh, iss-ar khènt an hèftigar straitar bidar in khriikh und hat nimmarmèar gabèlt vòlgan me sain partìten. Ar hat vorkhèart de laüte un denne, benne is gabeest gariivet dar Gròoze Khriikh, fan takh 8 vomme hòolikh-manade im-me jaare 1918 hat-ar gamàchet an gròozez gakhèerach me staate, hat gatràibet dehiin in khuunekh, und hat vorkhünnet in vrai-staat von Bavièra "Freistaat Bayern". Sainten dar èerste und höögarste vüürar vomme naüjen staate, fan takh 21 vomme hòrnighe im-me jaare 1919, bail ar is gabeest aff-an bèkh zomme komàun-hause, iss-ar khènt gaschózzet tòat vonn-ame maukhalar. Voar-az-ar hat gasnàppet diisen bèkh, dar sain schraibar hat-me garaatet zo lèmman an andarn bèkh zoa-zo gheenan inn in-z komàun-haus stüllinghe, badar dar Eisner Kurt hat-me nèt gavòlghet khödanten: "Se mögant-mich schiizan tòat òona bòtta anlòan."

Püchar

Werkeln

Vrömade saiten

Werkeln

Vorlog:Navigationsleiste Bayerische Ministerpresidenten