Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschriem worn.

Da Naum vu da Kathete kimmd aus'm Griachischn: κάθετος, vu kath („owe“) und hien ai („[noch]lossn“). Ois Kathetn bezeichnd wean zwoa Seitn vu am rechtwünklign Dreieck und zwoa de zwoa, de wos den rechtn Wünki eihschliassn dan. De eakennd ma aa desweng, weis de zwoa kiazan Seitn vum Dreieck sei miassn, d'längane Seitn nennd se Hüpotenusn. Wia se de zwoa Kathetn und de Hüpotenusn zuranaund vahoidn, sogd da Sotz vum Pythagoras aus.

A rechtwünkligs Dreieck mid seine zwoa Kathetn

Nimmd ma Bezug af oan vu de zwoa Spitzn Wünkln, daun bezeichnd ma de aunliegade Kathetn ois Aunkathete und de ned auliegade ois Gengkathete

Schau aa

Werkeln