Kinäsische Mola

Pinyin Wade-Giles Kinäsisch Kuazzoachn Datn Omeakunga
Ai Xuan * 1947
Bǎnqiáo 板橋   → Zhèng Xiè
Biān Jǐngzhāo Pien Ching-chao 邊景昭 边景昭 1368ff Ming-Dynastie
Biān Shòumín Pien Shou-min 邊壽民 边寿民 1684–1752
Cao Buxing Ts'ao Pu-hsing 曹不興 曹不兴 02 3. Jahrhundert
Cao Zhibai Ts'ao Chih-pai 曹知白 1272-1355
Changkang   长康     → Gù Kǎizhī
Chén Chún Ch'en Ch'un 陳淳 陈淳 1483–1544
Chen Daofu Ch'en Tao-fu 1368ff Ming-Dynastie
Chén Hóngshòu Ch'en Hung-shou 陳洪綬 陈洪绶 1598–1652
Chén Jìrú Ch'en Chi-ju 陈继儒 陳繼儒 1558–1639
Chen Lin Ch'en Lin 陳琳 1279ff Yuan-Dynastie
Cheng Jiasui Ch'eng Chia-sui 1368ff Ming-Dynastie
Chéng Zhèngkuí Ch'eng Cheng-k'ui 程正揆 程正揆 1604–1670
Chéng Suì Ch'eng Sui 程邃 程邃 1605–1691
Cuī Bái Ts'ui Po 崔白 崔白 10 11. Jahrhundert
Cuī Zǐzhōng Ts'ui Tzu-chung 崔子忠 崔子忠 1368ff Ming-Dynastie [1]
Dài Jìn Tai Chin 戴進 戴进 1388–1462
Dai Xi Tai Hsi 1644ff Qing-Dynastie
Dèng Shírú Teng Shih-ju 鄧石如 邓石如 1644ff Qing-Dynastie
Dīng Guānpéng Ting Kuan-p'eng 丁觀鵬 丁观鹏 1644ff Qing-Dynastie
Ding Yunpeng Ting Yün-p'eng 丁云鵬 丁云鹏 1547–?
Dong Beiyuan Dong Bei-Yuan   → Dǒng Yúan
Dǒng Qíchāng Tung Ch'i-ch'ang 董其昌 董其昌 1555–1636
Dǒng Yúan Tung Yüan 董源 董源 0934 ~934~962 auch: Dong Beiyuan[2]
Du Jin Tu Chin 1368ff Ming-Dynastie
Du Qiong Tu Ch'iung 1368ff Ming-Dynastie
Fan Qi Fan Ch'i 1644ff Qing-Dynastie
Fāng Cóngyì Fang Ts'ung-i 方從義 方从义 1279ff Yuan-Dynastie
Fei Danxu Fei Tan-hsü 1644ff Qing-Dynastie
Fù Bàoshí Fu Pao-shih 傅抱石 傅抱石 1904–1965
Gai Qi Kai Ch'i 1644ff Qing-Dynastie
Gao Cen Kao Ts'en 高岑 高岑 1644ff Qing-Dynastie
Gāo Fènghàn Kao Feng-han 高鳳翰 高凤翰 1683–1749
Gāo Kègōng Kao K'o-kung 高克恭 高克恭 1248–1310
Gāo Qípeì Kao Ch'i-p'ei 高其佩 高其佩 1660–1734
Gao Xiang Kao Hsiang 1688–1753
Gong Kai Kung K'ai 龔開 龚开 1222-1307
Gōng Xián Kung Hsien 龔賢 龚贤 1618–1689
Gù Ān Ku An 顧安 顾安 1289 ~1289–?
Gù Hóngzhōng Ku Hung-chung 顧閎中 顾闳中 0910 ~910~980
Gù Kǎizhī Ku K'ai-chih 顧愷之 顾恺之 0345 ~345~406 Künstlername 长康 (Changkang); 虎头 (Hutou)
Gu Hongzhong Ku Hung-Chung 顧閎中 顾闳中 0937 ~937~975
Gu Zhengyi Ku Cheng-i 1368ff Ming-Dynastie
Guan Daosheng Kuan Tao-sheng 1279ff Yuan-Dynastie
Guō Xī Kuo Hsi 郭熙 郭熙 0960 960?–1127?
Hán Gàn Han Kan 韓幹 韩干 07 ?–780
Hong Ren Hung Jen 1610–1664
Ho Kan Huo Hsueh-Kang 霍剛 霍剛 1932– Ton Fan Group Founder
Hú Jiéqīng Hu Chieh-ch'ing 胡絜青 1905–2001
Hutou Hu Tou 虎头   → Gù Kǎizhī
Hu Zao Hu Tsao 1644ff Qing-Dynastie
Hua Yan Hua Yen 華喦 华喦 1644ff Qing-Dynastie
Huang Ding Huang Ting 1644ff Qing-Dynastie
Huáng Shèn Huang Shen 黃慎 黄慎 1644ff Qing-Dynastie
Huáng Quán Huang Chüan 黃荃 黄荃 0903 903–965
Huáng Gōngwàng Huang Kung-wang 黃公望 黄公望 1269–1354
Huáng Bīnhóng Huang Pin-hung 黃賓虹 黄宾虹 1864–1955
Jiāo Bǐngzhēn Chiao Ping-chen 焦秉貞 焦秉贞 1689–1726 [3]
Jiǎng Tíngxí Chiang T'ing-hsi 蔣廷錫 蒋廷锡 1669–1732
Jin Nong Chin N'ung 金農 金农 1687–1764
Jīn Tíngbiāo Chin T'ing-piao 金廷標 金廷标 1644ff Qing-Dynastie
Jū Cháo Chü Ch'ao 居巢 居巢 1811–1865
Ju Ran
Ke Jiusi K'o Chiu-ssu 1279ff Yuan-Dynastie
Kūn Cán K'un Ts'an 髡殘 髡残 1644ff Qing-Dynastie
Lán Yīng Lan Ying 藍瑛 蓝瑛 1585–?
Lěng Mèi Leng Mei 冷枚 冷枚 1644ff Qing-Dynastie
Lǐ Chéng Li Ch'eng 李成 李成 0919 919–967 auch: Xián Xī 咸熙, Li Yingqiu[4][5]
Lǐ Fāngyīng Li Fangying 李方膺 李方膺 1695–1755
Lǐ Kàn Li K'an 李衎 1244–1320
Li Rongjin Li Jung-chin 1279ff Yuan-Dynastie
Lǐ Shàn Li Shan 李鱓 1686?~1762
Li Shixing Li Shih-hsing 1279ff Yuan-Dynastie
Lǐ Táng Li Tang 李唐 李唐 1047–1127
Li Yingqiu   → Lǐ Chéng
Li Zai Li Tsai 1368ff Ming-Dynastie
Liáng Kǎi Liang K'ai 梁楷 梁楷 1127?–1279?
Lín Liáng Lin Liang 林良 林良 1368ff Ming-Dynastie
Liu Jue Liu Chüeh 1368ff Ming-Dynastie
Lǚ Jì Lü Chi 呂紀 吕纪 1477–?
Lu Guang Lu Kuang 1279ff Yuan-Dynastie
Lù Zhì Lu Chih 陸治 陆治 1368ff Ming-Dynastie
Luó Mù Lo Mu 羅牧 罗牧 1622–?
Luó Pìn Lo P'in 羅聘 罗聘 1733–1799
Luo Zhichuan Lo Chih-ch'uan 1279ff Yuan-Dynastie
Mǎ Wǎn Ma Wan 馬琬 马琬 1279ff Yuan-Dynastie
Ma Yuan 马远 1190–1279
Ma Yuanyu Ma Yüan-yü 1150 ~1150~1230
Mei Daoren   → Wú Zhèn
Méi Qīng Mei Ch'ing 梅清 梅清 1644ff Qing-Dynastie
Mi Fei Mi Fu 米芾 米芾 1051–1107 Der „alte Mi“
Mi Youren Mi You-Ren Der „junge Mi“
Min Zhen Min Chen 1644ff Qing-Dynastie
Ní Yuánlù Ni Yüan-lu 倪元璐 倪元璐 1368ff Ming-Dynastie
Ní Zàn Ni Tsan 倪瓚 倪瓒 1301–1374
Pán Tiānshòu P'an T'ien-shou 潘天壽 潘天寿 1897–1971
Pú Huá P'u Hua 蒲華 蒲华 1644ff Qing-Dynastie
Pǔ Rú Pu Ju 溥儒 溥儒 1887–1963 [6]
Qí Báishí Ch'i Pai-shih 齊白石 齐白石 1863–1957 [7]
Qian Du Ch'ien Tu 1644ff Qing-Dynastie
Qian Gu Ch'ien Ku 1368ff Ming-Dynastie
Qian Songyan
Qián Xuǎn Ch'ien Hsüan 錢選 钱选 1235 ~1235–1305
Qiú Yīng Ch'iu Ying 仇英 仇英 1368ff Ming-Dynastie
Rèn Rénfā Jen Jen-fa 任仁發 任仁发 1254–1327
Rèn Xióng Jen Hsiung 任熊 任熊 1823–1857
Rèn Xūn Jen Hsün 任薰 任薰 1835–1893
Rèn Yí Jen I 任頤 任颐 1840–1896
Shao Mi Shao Mi 1368ff Ming-Dynastie
Shěn Quán Shen Ch'üan 沈銓 沈铨 1682–1760
Shen Shichong Shen Shih-ch'ung 1368ff Ming-Dynastie
Shěn Zhōu Shen Chou 沈周 沈周 1427–1509
Shèng Mào Sheng Mao 盛懋 盛懋 1279ff Yuan-Dynastie
Sheng Maoye Sheng Mao-yeh 1368ff Ming-Dynastie
Shí Tāo Shih T'ao 石濤 石涛 1642–1707
Song Maojin Sung Mao-chin 1368ff Ming-Dynastie
Song Xu Sung Hsü 1368ff Ming-Dynastie
Sun Junze Sun Chün-tse 1279ff Yuan-Dynastie
Sūn Kèhóng Sun K'o-hung 孫克弘 孙克弘 1533–1611
Sūn Lóng Sun Lung 孫隆 孙隆 1368ff Ming-Dynastie
Tang Di Tang Ti 1279ff Yuan-Dynastie
Tang Yifen Tang I-fen 1644ff Qing-Dynastie
Táng Yín Tang Yin 唐寅 唐寅 1470–1523
Wáng Duó Wang Tuo 王鐸 王铎 1592–1652
Wáng È Wang O 王諤 1500 um 1500
Wáng Fú Wang Fu 王紱 王绂 1368ff Ming-Dynastie
Wang Guxiang Wang Ku-hsiang 1368ff Ming-Dynastie
Wang Hui Wang Hui 王翬 1632-1717
Wáng Jiàn Wang Jian 王鑒 王 鉴 1598–1677
Wáng Lǚ Wang Lü 王履 王履 1332–?
Wáng Miǎn Wang Mien 王冕 王冕 1287–1359
Wáng Méng Wang Meng 王蒙 王蒙 1308–1385 auch: Wang Shuming (王书明)[8]
Wáng Shímǐn Wang Shih-min 王時敏 王时敏 1592–1680
Wang Shisen Wang Shih-sen 1644ff Qing-Dynastie
Wang Shuming Wang Shu-ming 王书明   → Wáng Méng
Wáng Wéi Wang Wei 王維 王维 0701 701–761
Wáng Wǔ Wang Wu 王武 王武 1632–1690
Wang Yi Wang I 1279ff Yuan-Dynastie
Wang Yuan Wang Yüan 1279ff Yuan-Dynastie
Wang Yuanqi Wang Yüan-ch'i 1644ff Qing-Dynastie
Wáng Xīmèng Wang Hsi-meng 王希孟 王希孟 10 ?–1120?
Wáng Zhènpéng Wang Chen-p'eng 王振鵬 王振鹏 1279ff Yuan-Dynastie
Wén Bórén Wen Po-jen 文伯仁 文伯仁 1502–1575
Wen Jia Wen Chia 1368ff Ming-Dynastie
Wen Tong Wen T'ung 文同 文同 1018–1079

Style name Yuke (与可)

Wén Zhēngmíng Wen Cheng-ming 文徵明 文徵明 1470–1559 [9][10]
Wú Bīn Wu Pin 吳彬 吴彬 1368ff Ming-Dynastie
Wú Chāngshuò Wu Ch'ang-shuo 吳昌碩 吴昌硕 1844–1927
Wú Dàoxuán Wu Tao-hsan 吳道玄 吴道玄 0685 685–758
Wu Daozi Wu Tao-tzu 吳道子 吴道子 0710 710-780
Wú Hóng Wu Hung 吳宏 吴宏 1644ff Qing-Dynastie
Wú Lì Wu Li 吴历 吳歷 1632–1718
Wu Shixian Wu Shih-hsien 1644ff Qing-Dynastie
Wu Wei Wu Wei 1368ff Ming-Dynastie
Wú Zhèn Wu Chen 吳鎮 吴镇 1280–1354 auch: Mei Daoren
Wú Zuòrén Wu Tso-jen 吳作人 吴作人
Xi Gang Hsi Kang 1644ff Qing-Dynastie
Xià Chǎng Hsia Ch'ang 夏昶 夏昶 1388–1470
Xián Xī 咸熙   → Lǐ Chéng
Xiàng Shèngmó Hsiang Sheng-mo 项圣谟 1597–1658
Xiāo Yúncóng Hsiao Yün-ts'ung 萧云从 1596–1673
Xiè Shíchén Hsieh Shih-ch'en 谢时臣 1488–?
Xie Sun Hsieh Sun 1644ff Qing-Dynastie
Xú Bēihóng Hsü Pei-hung 徐悲鴻 徐悲鸿 1895–1953
Xū Gǔ Hsü Ku 虛谷 虚谷 1644ff Qing-Dynastie
Xú Wèi Hsü Wei 徐渭 徐渭 1521–1593
Xú Xī Hsü Hsi 徐熙 徐熙 0937 937–975
Yan Hui Yen Hui 1279ff Yuan-Dynastie
Yán Lìběn Yen Li-pen 閻立本 阎立本 06 ?–673
Yang Jin Yang Chin 1644ff Qing-Dynastie
Yáng Wéizhēn Yang Wei-chen 楊維楨 杨维桢 1279ff Yuan-Dynastie
Yao Tingwei Yao T'ing-wei 1279ff Yuan-Dynastie
Yè Xīn Yeh Hsin 葉欣 叶欣 1644ff Qing-Dynastie
Yu Zhiding Yü Chih-ting 禹之鼎 禹之鼎 1647–1716
Yuan Jiang Yüan Chiang 1644ff Qing-Dynastie
Yuan Yao Yüan Yao 1644ff Qing-Dynastie
Yun Shouping Yün Shou-p'ing 惲寿平 1633-1690
Zeng Jing Tseng Ching 1564-1647
Zha Shibiao Cha Shih-piao 1644ff Qing-Dynastie
Zhǎn Zǐqián Chan Tzu-ch'ien 展子虔 展子虔 0581 581–618
Zhāng Dàqiān Chang Ta-ch'ien 張大千 张大千 1899–1983
Zhang Lu Chang Lu 1368ff Ming-Dynastie
Zhāng Sēngyáo Chang Seng-yao 張僧繇 张僧繇 0502 502–557
Zhang Shunzi Chang Shun-tzu 1279ff Yuan-Dynastie
Zhāng Shūqí Chang Shu-ch'i 張書旂 1900–1957 [11]
Zhang Wo Chang Wo 1279ff Yuan-Dynastie
Zhāng Xuān Chang Hsüan 張萱 张萱 06 ?-? (zwischen 618–907)
Zhang Yin (Maler) Chang Yin 1644ff Qing-Dynastie
Zhāng Zéduān Chang Tse-tuan 張擇端 张择端 0960 ?-? (zw. 960–1127)
Zhang Zongcang Chang Tsung-ts'ang 1644ff Qing-Dynastie
Zhào Jí Chao Chi 趙佶 赵佶 Kaiser Huizong (徽宗)
Zhào Mèngfǔ Chao Meng-fu 赵孟頫 趙孟頫 1254–1322
Zhao Yong Chao Yung 1279ff Yuan-Dynastie
Zhao Yuan Chao Yüan 1279ff Yuan-Dynastie
Zhào Zhīqiān Chao Chih-ch'ien 趙之謙 赵之谦 1829–1884
Zhao Zuo Chao Tso 1368ff Ming-Dynastie
Zheng Sixiao Cheng Ssu-xsiao 鄭思肖 郑思肖 1241-1318
Zhèng Xiè Cheng Hsieh 鄭燮 郑燮 1693–1765 Beiname Bǎnqiáo 板橋[12][13]
Zhou Chen Chou Ch'en 1368ff Ming-Dynastie
Zhōu Fǎng Chou Fang 周昉 08 aktiv 720-810
Zhou Wenjing Chou Wen-ching 1368ff Ming-Dynastie
Zhou Zhimian Chou Chih-mien 1368ff Ming-Dynastie
Zhū Dā Chu Ta 朱耷 朱耷 1626–1705
Zhu Derun Chu Te-jun 1279ff Yuan-Dynastie
Zou Yigui Tsou I-kui 1644ff Qing-Dynastie
Zou Zhe Tsou Che 1644ff Qing-Dynastie

Schau aaBearbeiten

Im NetzBearbeiten

BelegBearbeiten

 1. [1] (Chinese)
 2. en:Dong Yuan
 3. Archivierte Kopie. Archiviert vom Original [2] am 16. Meaz 2006; abgerufen am 16. März 2006., Archivierte Kopie. Archiviert vom Original [3] am 10. Oktoba 2004; abgerufen am 10. Oktober 2004., Archivierte Kopie. Archiviert vom Original [4] am 10. Oktoba 2004; abgerufen am 10. Oktober 2004., Archivierte Kopie. Archiviert vom Original [5] am 3. August 2004; abgerufen am 3. August 2004.
 4. Senfkorngarten, S. 136
 5. Li Cheng, englische Wikipedia
 6. Pu Ru Paintings
 7. Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven: @1@2Vorlage:Toter Link/chineseculture.about.com[6]
 8. en:Wang Meng (artist)
 9. Wen Zhenming - Chinese painter
 10. Welcome to Chinapage.com!
 11. Zhang Shuqi [Chang Shu-chi] Paintings
 12. [7] (Chinese)
 13. Zheng BanQiao