Die Kletze (Kloaz, Kloaze, Kloazn, Kleazn) isch a Schnittl van a Pir (Birne), dé in pewégger unt wårmer Luft tricknt wert. In manche Órte wert dés Wórt aa fir Épfl- óder går fir Ziwéspmschnittn (Zwetschgen) verwéndet.

As Dérrn van Óbst isch a guate unt oanfåche Methóde, Óbst zu konserviern. Friaher håt man Kloazn in der wårmen, trucknen Luft dérrt; hait kriagg man in Håndl Apparate, dé an wårmen Luftstróm erzaign. Kloazn kånn man ploaßer éssn (d. h. óhne Verårbeitung) óder man kånn sie als Zuatåtn in der Kuchl verwéntn, z. B. fir Zeltn.