Wénn a Getrénk a Weil steaht, pildet sich afn Pódn a Såtz; der wert in Kärntn als Leger pezeichnt.

In die Weinpaugégetn in Sidtiról moant man mit Léger dé Substanz, wås sich afn Pódn van an Weinfassl åplagert.