Münzn vu Maine

Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschrim worn.

D'Münzn vu Maine (englisch: Maine Penny, deitsch: Münze von Maine) is a noawegischs Pfennigstickl aus da Regiarungszeit vum Olaf im Drittn. Es is im Joar 1957 bei da archäologischn Ausgrobung vu ana oidn Indiana-Siedlung bei Naskeag Point, an da Penobscot Bay im US-Stoot Maine gfundn woan. De Münzn iss bis heid anzige präkolumbische Fundstick ausm Bereich vu de Noadischn Lända, des wos vu da Wissnschoft übawiegnd ois präkolumbisch auneakaunnt wiad. Da Runenstoa vu Kensingtn in Minnesota wiad beispülshoiba übawiegnd ois Föischung aungseng. Weidare Fundstick in Noadamerika gibts netta in Kanada, bsundas im Grobungsföid vu L'Anse aux Meadows.

De Münze is zwischn 1065 und 1080 n. Chr. gschlong woan, mea wia 50 Joah noch da letztn vu de Vinland-Reisn, de duach Noadische Sogn und Chronisten üwaliefat woan san. Vu dem hea riaht aa de Vermutung, dasss aa späda nu Kontakte zwischn Norweng und Amerika gem hod. S'Grobungsföid Goddard bei Naskeag Point in Maine wiad auf de Zeit vu 1180–1235 datiert und ma geht davau aus, dass duat autochtone Vejka aus ebm dea Gegend glebt hom.

Weil de Münzn in ana Grobungsstättn aun da Küstn gfundn woan is, kinat ma glaum, dass d'Wikinga bis duat hi kemma san und dasss d'Münzn do hoid valuadat oda eitauscht hom. D'meistn Foascha san do oba aundara Meinung: Weil de Münzn jo s'oanzige Fundstickl in dem großn Grobungsföid, des aus Noadeiropa heastaummt, gengan de davau aus, dass de Münzn vu indianische Bewohna zu dem domois großn Haundlsplotz brocht woan is und dass de de duat söiba eitauscht hom. De Theorie untastützt de Totsoch, dass ma duat aa aundare Sochn ausgrom hod, de ausm hechan Noadn vu Amerika duat hibrocht wean hom miassn, so zum Beispü Weakzeig, des ma Inuits aus da Dorsetkuitur zuaoadnet. Oiso nimmt ma aa au, dass d'Münzn vu Maine auf Hondlswege vu Labrador oder Neifundlaund aus schliaßli noch Maine kemma is.

Im NetzBearbeiten