A Moaktgmoa oda a Moakt is a Gmoa mit Moaktrecht. In Bayern, Östareich und Sidtiroul is's a kommunoirechtliche Bezoachnung fir Gmoana mit oam entweda historischn oder formej valiahnen Moaktrecht.

Lappersdorf, Bayern: Denkmoij zua Moakteahebung 1997