Moos isch an ålthoachtaitsches Wórt, dés „Sumpf“ pedaitet. In poarischn Språchraum isch as Wórt Moos, Mós óder éhnlich nó in Verwéndung.

In Sidn va Sidtiról wert hait damit a Tiafébene pa der Étsch pezeichnt, wås friaher versumpft gwésn isch. Hait sein då Ópstwiesn. As isch aa an Appellativ fir Moore.