Neufchâteau is da Noma meahra geografischa Objekte:

schau aa:

Arrondissement Neufchâteau

De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.