A Watschn oda Fotzn, aa Schejn oda Dätschn oda a Dochtl (dt.: Ohrfeige, engl.: slapping, smacking) hoassd ma af Boarisch an Schlog ins Gsicht vo an ondan, wo mid da flochn Bratzn gmochd wead.

A Watschn guid ois gressane Beleidigung ois wia a Faustschlog, obwoih a Watschn weniga wäh duad.

De Steigarung vo da Watschn is de Quadratwatschn.

In da Liturgie vo da katholischn Kiach woa a leichte Watschn friaha (bis 1973) ba da Firmung a Symboi fia Steakung, wia a Riddaschlog.

Schau aa Werkeln