Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschrim worn.

A Plosiv (aa Explosiv oder Vaschluslaut) is a Konsonant in ara Lautgruppm nouch da Artikulationsoart: Da Mundraum wird kurz vaschlossn, a Luft strejmt aine, nou wird da Luftstroum gschwind wider fraigem. Durch des entstejt quase a kloane Explosion, dej hejert'ma nou ols Laut.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts oklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim

p

bilabial, Plosiv, stimmlous

b

bilabial, Plosiv, stimmhaft

t

alveolar, Plosiv, stimmlous

d

alveolar, Plosiv, stimmhaft

ʈ

retroflex, Plosiv, stimmlous

ɖ

retroflex, Plosiv, stimmhaft

c

palatal, Plosiv, stimmlous

ɟ

palatal, Plosiv, stimmhaft

k

velar, Plosiv, stimmlous

g

velar, Plosiv, stimmhaft

q

uvular, Plosiv, stimmlous

ɢ

uvular, Plosiv, stimmhaft

ʡ

epiglottal, Plosiv, stimmlous

ʔ

glottal, Plosiv, stimmlous

De boarische Sprouch kennt vo deane: [t p k ʔ].

De boarischn Lenis-Vaschluslautt [ ] han stimmlous, dej wern ower mit wenger Druk aswej de boarischn Fortis-Vaschluslautt [t p k] gsprocha.

Es [ʔ] is in Boarischn koa extra Phonem und koa regulärer Laut in Werter niat.

Artikulationsoartn (an Iwersicht)
pulmonal niat-pulmonal
Nasal Plosiv Frikativ Affrikat Approximant Vibrant Tap Flap Lateral Implosiv Ejektiv Klick

Im NetzBearbeiten