Da Schubfluss T [N/m] is de resuitiarende Kroft vo de Schubspaunnungan pro Länganeiheit. Bei dünnwaundign Profüün kaunst de Schubspaunnungan ois konstaunt zua Bautäudickn aunehma.

mit:

  • T ... Schubfluss [N/mm]
  • τ ... Schubspaunnung [N/mm²]
  • t ... Dickn vom Bautäu [mm]

Schau aa

Werkeln