Da Skirnir is in da noadischn Mythologie an Freyr sei Gschpau und Knechd. Da Skirnir hod in Jotunheim, im Naum vum Freyr um d'Riesin Gerda gworbn. Ois Lohn hod da Skirnir dafia an Freyr sei Schweat und sei Pfead kriagt.

Da Skirnir

A zwoats Moi wiad da Skirnir, vom Odin aus, zu de Zweagal gschickt, damid a eam de Kedn Gleipnir hoid, damid da Odin an Fenriswolf bindn kau.