A Spangla, aa Bleechschmied, Bleechna oda Floschna (dt. Klempner, Spengler, engl. tinsmith, whitesmith, tinker, tinner, tinman) is a Hondweaka, wo Sochan aus Bleech und leichtn Metoi mocht bzw. repariad.

A Spangla

Wos a Spangla mocht Werkeln

Da Spangla mocht heizdogs voa oim Dochowdeckunga, Rengrinna und Raufangowdeckunga.

Friaa hod da Spangla aa d Wossa und Hoazungsinschtallation gmocht. Heit mocht des da Inschtallatäa.

A Galantariespangla is a Kunsthondweaka, wo beispuisweis Giebespiiz oda Weedagoggal mocht.

Galerie Werkeln

Wo s Woat heakimmt Werkeln

S Woat Spangla kimmt dohea, wei da Spangla friaa aa Spanga gmocht hod. Floschna hoasst a im Noadboarischn und im Frenggischn, wei ra friaa a Floschna gmocht hod.

Owloatung Werkeln

A Fotznspangla is a Dentist bzw. Zandoarzt.