Tschechischa Rap moint d Hip Hop-Musi mid tschechischn Textn, dej wou ma bis 1984 zruggvafolng ko, wou da Lesík Hajdovský dej Musichgruppn Manželé grindt houd.

Õfeng von n tschechsichn Rap Werkeln

A ejaschta Musikant, da wou i da selmoling Tschechoslowakei an Rap als wej a Asdrucksmittl gnutzd ghobt houd, is da Lesík Hajdovský mid da Kapelln Manželé gweng, dej wou in n 1984ga Joua es Album Kamufláž assabracht houd. Es doudadraf am mejran kennta Stickl, Jižák, is vill mejara z da Mittn vo d 90ga Jouana unta d Leit bracht woan zwengs an Remix vo da Pionier-Gruppn Peneři strýčka Homeboye (PSH). Medial mejra hod i d Õfeng owa d 1995 grindta Gruppn Chaozz i d Ang gstochn, dej wou se miḏn Lejd Policijééé bis af n viadan Plotz vo da Hitparádn virekatapultiad houd. 1998 hod sa ejaschts Album d Praga Gruppn Syndrom Snopp afgspillt. In n Bejmisch-Schlesischn oda Ostraua Landl (Moravskoslezský kraj) is d Gruppn Rhymes Street Squad aktiv gweng. A historisch namhafta Plattn is d ousteiropejscha Rap-Kompilazion East Side Unia.

Tschechischa Rap i d Jouana 2000–2004 Werkeln

I da Ejascht vo da Dekadn hod s scho ned weng tschechischa Rappa u Hiphopa gem, wos dej zwou umfangreicha ganzstootnata Kompelazionna Lyrik Derby Vol. 1-2 dokamentian. D ejascht ned-kommerziella dafulgreicha Hiphop Plattn is 2001 Repertoár vo d PSH woan. D Pilsna Gruppn Divokej Západ houd 2002 a Scheim assabracht. A Joua doudanou is a Plattn von n Duo Indy & Wich u von n Rapper P.H.A.T. un a Scheim vo da Gruppn DeFuckTo assakumma.

A groußs Gwichd fia a weitane Entwickling von n tschechischn Hiphop houd aa es dreitoḡata Festival Hip Hop Kemp, es wou af s Ejascht in Joua 2002 z Pardubice afzong woan is, wos d ejascht groussa Glenghat in Land gweng is mid Hiphop-Kinstla as n Aslond zamzenkumma, u wos aa an Raamm fia Graffiti, Breakdance u Beatbox gschaffn houd. D Varonstalting hod se mitlaweil z Eiropa an Nama gmacht u ghejad min deitschn Splash!-Festival zamma zou d grejstn Hiphop-Eventna z Eiropa.

Neia Trendna u Strejmm Werkeln

In n Joua 2004 is d Scheim vo d kontroversn Supercrooo assa, ba dene wou ma se zejascht zwengs de Obszenitejtn gweiḡad houd, es Album aa nea assezenbrenga. Fia d Tribkraft loud se dou es Label P.A.trick Records õseng.

In n 2005a Joua san vill weitane tschechischa Raper enzot kumma, iwa dej wou ma song ko, dass s a neie Schina von n aso ghoissanan gangsta rap õghebt hom, wej da Hugo u da Tafrob. Dej Furm hod owa in Tschechischn (zwengs da geografischn Loḡ un an faalatn Alltoḡ vo Ghetto u Kriminalitejt) gwenle weda Hent nu Fejss ned ghobt.

Entstejung vo tschechischn Labela Werkeln

In n Joua 2007 is es recht progressiva Label Bigg Boss gfejad von en Rappa Vladimira 518 enzot oda vira kumma. D ainga Ungwenlekat un iwarandiwana Awakait von n altn Schnej vo d frejanan Strejmingan hom s mid eananen ejaschtn Release glei afkoatlt. Ghobt hom s d Plattn Neurobeat vo da iwarisch kontroweasn Kinstlagruppn, d wou ma toals schou nima fia Hiphop haltn toud, u zwor en Rappa Sifon sa Musichgruppn WWW. In n selm Joua houd aa da LA4 endle sa Solo assagem, da wou a Mitglid vo da Gruppn Indy & Wich is. Un aa es Label Azurit Kingdom is õglegt, resp. grindt, woan.

2008 hom da Jay Diesel (Skoop), da Vladimir 518 vo d PSH u da Hugo Toxxx vo d Supercrooo ejnane Soloalbna assabracht. Weitas kumt d Kompilazion 20Ers assa, dej wou 20 Joua tschechischn Rap dokomentiad u zwej Toall umfasst: an nei afgnummanen Toal un a Buke oda an Schiwl vo legendernan tschechischn Lejdlan. Af s End hi is aa es Album von n James Cole (SuperCroo) un n Orion (PSH) min Titl Orikoule assakumma. 2008 is da ejascht Dokumentarfilm assa, da wou min Titl Česká RAPublika en Rap u Hiphop i da Tschechischn Repablik af d Koatn brengt. D Premjera is õn n 28. 11. 2008 gweng.

Es 2009a Joua houd a neis Album von n Tafrob min Titl Sup u d Plattn vo BPM – Horizonty – bracht.

Produktiv is s Joua 2010 gweng, wou von n zwoa recht neinn Labelnan vill neia Rappa assakumma han: Ty nikdy, 2006 grindt oda õglegt (mid IdeaFatte, en Paulie Garand, en Rest uaw.) u s PVP Label (mid MAAT, en Emeres uaw.). Vo d Albnan is a neia Plattn von n Emeres – Mount Emeres, vo Maat – All-in, von n LA4 – Gyzmo, vo d PSH – Epilog, von n Rest u DJ Fatte – Premiéra, vo IdeaFatte – Doma, von n Paulie Garand – Harant, von n Ryes un n Kenny Rough – Páni kluci, von n James Cole – Halucinace ze 3. patra u vo d Prago Union – Dezorient Express, fia dej wou s aa an Anděl-Award 2010 fia Hiphop-Albna daglengt hom. Aa da Sergei Barracuda houd a Album – Pouliční ekonomická – assabracht, an ostraua Stroussnrap ban n Label Azurit Kingdom.

In Joua 2011 is s Album von n Hugo Toxxx – Legální drogy a Ilegální kecy assakumma.

2012: Weitane Differenziring in n tschechischn Rap un es Trap-Genre Werkeln

An Umwelza hod s in n 2012a Joua gem, i den wou aa d Formazion YZO Empire af se afmeaksom macht. Da Logic u da Jackpot hom zamma a EP unta n Nama Pod vlivem von n Cassius Cake produziad assabracht. Von n Paulie Garand is s Album V hlavní roli assakumma.

2013 hod da Ektor min DJ Wich sa umwelzads Album Tetris assabracht. Da Marpo houd mid san Label Troublegang sa am mejran dafolgreicha Plattn RIOT! assaghaut, mid den wou ar af Plotz zwoa vo de am mejran g'hype'tn tschechischn Rappa kumma is. Da slowakischeKontrafakt houd sa zwoats Album Navždy assagem, wos an groussn Dafulg i da Tschchei ghobt houd. In n Joua 2013 hod Gruppn YZO Empire (spada d Grinda von n Label Milion+ Entertainment) d Plattn YZOTAPE (Logic, Jimmy Dickson) assabracht, dej wou s nu weida virebracht houd. Da Pastor von n Label Azurit Kingdom hod s Album Adyos assagem.

In Joua 2014 hod da Hugo Toxxx sa Mixtape Trashrap assagem u da Ektor hod se an Namma gmacht mid san Hit Jak Jinak, sa merch Detektor hod schou doudavua an groussn Dafulg ghobt. Es Label Blakkwood Records (MAAT, Projekt Asia, Jay Diesel apod.) is grindt woan, es wou ma õseng ko wej a Nougfulg zen PVP Label.

In n 2015a Joua hod da Ektor sa Detektor-Album u da Viktor Sheen min Renne Dang zamm es Album Projekt Asia assagem. Unta Valeḡaschaft vo de Blakkwood Records houd aa da Fosco Alma vo da Formazion MAAT sa Album assabracht, es wou an Titl Foscoismus 2 trogt. Dej am mejran dafolgreicha Komposizionna han Zdi s kytaristou von n Petr Lebeda u 5 minut mid da Sengari Sharlota gweng. Da Rappa Logic houd recht dafolgreich es Album Yzomandias assagem un is doudaduach oina vo dej am mejran gwichtinga junga Rappa i da tschechischn Repablik wuan. I den Joua hod d Gruppn IdeaFatte (IF) unta n Titl RAP a Album assabracht u houd zwengs san indewiduelln un aingan Stil a recht posetifa Resonanz u Kritik krejgt. Da Paulie Garand hod d Plattn Boomerang ban Label Tynikdy assabracht. Min Album Sick is i d Welt aa a bejmischa Vatreta von n Grime Rap – da Smack – assegruckt u houd doudafia an Anděl-Award ogstabt.

Weitane Entwickling Werkeln

2016 hod da Marpo es Album Lone Survivor assabracht, es wou es am mejran vakaffta Album i da tschechischn Repablik woan is. Da Ektor houd s Album Detektor 2 assagem. Da Protiva hod sa Mixtape 04970409 mid den iwadafolgreichn Lejd Prosit nebudu assabracht. Da Logic houd a weitas Album unta n Titl Ze dna (zousetzle zen Album Gudlak min Gumbgu zamm) vaeffntlicht u houd wida a recht posetifs Echo krejgt. Da Jimmy Dickson houd de Plattn Origami assabracht, dej wou beitrong houd zen Afstejḡ von n ganzn Label Milion+. Aa untan Label Milion+ houd da Hasan es Album Oceán u da Robin Zoot es Album Cocktail Party assagem. An recht dafolgreichs Griinhoan oda Grejschnowal houd aa da DJ Wich produziad u sa Plattn Vini Vidi Wich houd se amblikle eigreiht unta dea am mejran ghejatn Albna von n Joua.

Es Joua 2017 is recht produktiv gweng. Da Paulie Garand hod d Plattn Nirvana assagem. Da Gumbgu aka. Karlo hod dafolgreich es Alum 666 vo da Trilogi (333, 666, 999) assabracht. Da dakennte Rappa Jackpot hod se i den Joua es Lejcht odraht. Da Yzomandias aka Logic houd unta san Label Milion+ es Album Zhora vypadá všechno líp assagem. U da Nik Tendo houd, aa ba Million+, min Produzentn Decky Beats a Plattn min Titl GoldKid assabracht.

In n 2018a Joua hod da Marpo es Album Dead Man Walking assagem. Da Rest hod dafolgreich es Album Restart assabracht. Da Yzomandias hod dej Plattn fia s Album Sbohem Roxano assagem. A Debü-Album is min Nik Tendo 7 assakuma. N Settemma draf is von n Sergei Barracuda es Album Pouliční ekonomická 3 kumma. Da Viktor Sheen houd min Jickson ban Label Milion+ es Album Grál assabracht. Da Robin Zoot u da DJ Rusty hom ban gleichn Label dej Plattn Tvoje máma ví co je nám*d assaghaut.

In Joua 2019 hod da Hasan dej Plattn Hasan, da Decky es Album Kingpin, da Yzomandias sa fimfts Album Dobrá duše, srdce ze zlata u da Nik Tendo es Album Fatamorgana assabracht; allsamt ban Label Milion+. A Album houd aa da Viktor Sheen unta n Titl Černobílej svět assabracht. Da Hugo Toxxx houd noura 6-jahringa Pausn es Album 1000 assaghaut, mid den wou den Anděl-Award i da Kategori Rap gwunna houd.

Da Ca$hanova Bulhar houd in Joua 2020 es Album Rap disco evoluce assabracht. Da Labello hod sa Debü-Album Pop assagem. Da Nik Tendo hod d EP Restart assaghaut. Da Robin Zoot houd en Brouchat/June es Album Pouzar assabracht. In n August is d EP Melanž von n Yzomandiase assakumma, mid an Fitscha oda Beitroḡ von n Nik Tendo, da wou glei draff in Settemma d EP Lunazar assaghaut houd, dej wou d Fuatsetzing vo da EP Restart is. In Ottowa hod da Viktor Sheen es Album Barvy, da Hasan es Album Prototyp assagem. Da Yzomandias houd en Nufemma d EP Melanž assagem un a neis Album min Titl Prozyum õkindigt. A weitas Album, Thug Love Sofia, houd in Nufemma da Ca$hanova Bulhar assabracht.

Dej am mejran kenntn tschechischn Rap Labela Werkeln

 • Illegal Music (Schyzo, Casper, Dyzivv, Meiton, Saka, Kayle)
 • Archetyp 51 (Smack, Tchagun, Barenz, Gruzo, Dryman, Chik, Norman, Pirez, Rados, Wbwoy)
 • Hypno 808 (Hugo Toxxx, Marat, White Russian (dříve Igor), Freezer, Frank Flames, DJ Nuff, 4Row, Jointel, Peacock, Abe, yeezuz2020, Lucas, 5 Gang, Dyrty, Stokar, Vae Cortez, Huclberry, Doemixxx, Voodoo Beats, Kriso)
 • Milion+ Entertainment (Yzomandias, Nik Tendo, Jickson, Jackpot (zemřel 11. ledna 2017), Robin Zoot, Karlo, Hasan, Decky Beats, Kamil Hoffman, Koky)
 • Ty Nikdy (Idea, Rest, DJ Fatte, Boy Wonder, Paulie Garand, Kenny Rough, MC Gey, Dubas, FNTM, INPHY, Roseck, DJ AKA, DTonate, Matys)
 • Blakkwood Records (nástupce PVP Labelu) (MAAT, Fosco Alma, LD, Lucas Blakk, Renne Dang, Refew, Sharlota, Jay Diesel, Ceha, Leryk, Jakub Stelzer, Protiva, Dorian, Koukr, Psycho Rhyme, Grey256)
 • Black Sheep Cartel (koukr, neno, lboy, Marko, Ernesto, iren a další....)
 • rychlí kluci (indigo, Calin, Kojo, Stein27)
 • Old Kids (Tafrob, Morelo, Young Koukr)
 • Ach ano (Maniak)
 • MAFIARECORDS (Nironic, David Steel, El Nino, Coco Jambo, Tom Malar, Funkmoguls, Dj Zato, Dj Ramel, Junior, Taifun)
 • BiggBoss (PSH – Vladimir518, Orion, Mike Trafik), DJ Alyaz, NobodyListen, WWW, DJ Doemixxx, Beatbustlers, Maniak)
 • TroubleGang (Marpo, IronKap, MC Wohnout (také jako WHNT), DJ Partyboi, Hard Target, Young CP, Kenny Lopez, Gemstar)
 • Azurit Kingdom (Pastor, Willy Vinyc, Cuby)
 • Unbeatable Records (Unbeatable2ojka, Stewe, Blaazin, Tariq, Avisto, Poetic, Ejaytime, Jasmin – Jana Grünerová)
 • Tusy (Darewin, Dolin, DJ Truskuler)
 • Visionary Boys (Last, Walker, Bane, DJ Atrei, Matěj Kosák, Richard Plojhar, RNZ)
 • Mayday Music (AMK, Toxic)
 • 2lboyz (klebold, Ca$hanova bulhar, Patrik love Icy l, Niki 2lauda, Gunja, Tropy aya, Ilja)
 • Die Mannschaft (labello, domo, anki, Mura)
 • 1312 Records (Michajlov, Daniel Vardan, Robin Tent)
 • 58G (Tomáš Kučera (1991), Doktor, Humla)
 • Central Gang (Vercetti CG, Shaka CG, Forest Blunt)

D ejanan tschechischn u slowakischn Rap-Gruppn Werkeln

 • 1981 – Lesík Hajdovský a Manželé
 • 1988 – Piráti
 • 1989 – J.A.R.
 • 1991 – Rapmasters
 • 1992 – Naughty Boyz
 • 1993 – PSH
 • 1993 – WWW Neurobeat
 • 1993 – UNIT
 • 1993 – Flavmatic
 • 1994 – Crackers (Naughty boyz)
 • 1995 – Chaozz (UNIT + Flavmatic)
 • 1995 – The C.C.C.
 • 1995 – A.M.O.
 • 1995 – L.U.Z.A.
 • 1995 – Drvivá Menšina
 • 1996 – Frontal Family
 • 1997 – Syndrom Snopp (DJ Smog gejd wegga vo Chaozz u grindt zamma min Gipsy Syndrom Snopp)
 • 1997 – X-kult
 • 1997 – 3D
 • 1997 – Rigor Mortiz
 • 1997 – Disgrafix
 • 1998 – Rhymes Street Squad
 • 1998 – K.O.Kru (Supercrooo, Dixxx)
 • 1998 – Indy & Wich
 • 1998 – Pio Squad
 • 1999 – DeFuckTo
 • 1999 – Naše věc
 • 1999 – Dizzastarr
 • 1999 – Patrick And Maggee
 • 1999 – colipatos