Weatbabia

a hondlbors Guat in d Finanzwiatschoft

A Weatbabia (dt. Wertpapier, engl. security) is a Uakundn, de wo a privats Recht vabriaft. As Recht aus da Uakundn konst nua gejtand mocha, wanst de Uakundn en Schuidna fialegst.

A Schuidvaschreibung

Uakundn san owa im Zeitoita vo da EDV und Informationstechnik vaoitad und ham nua no a Bedeitung zweng da historisch gwoxanan Rechtsgrundlog, de wo a Vabriafung valangt. Imma mehra wean Weatbabia desweng duach a elektronische Vabuachung, oiso an Buachungspostn, dasezzt.