Wikipedia:GNU Free Documentation License

Abkiarzung: WP:GFDL Originaltext: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Da gåunze Text do steht unta da GFDL. De Büdln san entweda á unta da GFDL oda owa unta ana åundan frein Lizenz. Ma muaß hoit auf da Büdbeschreibungsseitn nåchschaun, wo jetz Tacheles is. Genaueres findst auf da deitschn Wikipedia.


Da fuignde Lizenztext steht ned unta da GNU-FDL, sonst kunnt à jå ålweil verändert wéan.