Wikipedia:Suacha

(Weidagloadt vo Wikipedia:Suchen)
B O A R I S C H E   W I K I P E D I A

Wikipedia:Suechhif

-
Informazióner wia ma Artiké und spezielle Téman suecha kåh...
Nochéschaung
Lupe
Lupe

Suech

D'Vóitextsuech durchsuecht oj Artiké vah da Wikipedia noch'm eihgewanen Stichwurt.

Index (A-Z)
Im Index werd da vóisténdige Artikébstånd vah da Wikipedia vah A bis Z afglistt.

Noch Témen
Fois du an Eihbligg in a bstimmts Téma gwinna wist, steengan da dé Témenportoi zur Vafiagung. Dé presentian a Iwersicht vah d'wichtigsten Artiké zue'ram Témengebiat.

Noch Kategoriener
A jeder Artiké is mindastens oaner Kategorie zuegwisen, sómid kåh ma'raa iwer d'Kategorien sistematisch noch Artiké suacha.

Gwalitatiav hóchwertige Inhoitt
A' da Wikipedia gibts vi Artiké, Listen, Bider und gsprochane Aufnåmen, dé gwalitatiav hóue Åhsprich erfin.

Zuefeiger Artiké
Dé Funkzión zoagt oan vah dé zur Zeid 27.168 Artiké a' da Wikipedia noch'm Zuefoisbrinzip åh.

Tour fir Leser
Wikipedia-Logo
Wikipedia-Logo

Wånn ebbern mera iwer d'Wikipedia daforn mecht, håmma a gloane Tour zåmmgstejd. Durt dafort ma, wia ma Artiké suacha kåh, a' da Wikipedia navigiad und wos d' gånzen Links a' da Seiten und ómern bedeiten. Za da Tour

Midmocha ois Leser

Artiké dischkrian
Zue'ram jeen Artiké gibts a Dischkriaseiten, af dera ma Vabéssarungan åhréng kåh.

Vandalismus
Månkmoi wern Artiké obsichtlich vaunstoitt. Jeder kåh dodabei hejffa, Vandalismus z'beseiting und z'vahindern.