Hollabliah

A Hollakiache oda Hollakiachal, aa: Hoiakiachn, is a Gebäck, wo de Bliatndoin vom Hollabusch z'eascht in an Bachdoag (gean in da Variation mid'm Bier oda'm Weißwein) taucht und nacha im Schmoiz resch aussabacha wean. Seavian tuat ma de Hollakiachaln mid Zugga und Zimt.

Gem duat's de Hollakiachen nua zwisch'm Mai und'm Juli, wei de Bliah frisch vom Hollabusch brockt wean miassn und ned grod so long hoitn, bis bacha san.

BelegBearbeiten

Im NetzBearbeiten