Griasde in da boarischn Wikipedia! Wannsd a Frog zua an Woat host, schaug do: Mia fejd a Woat. Wannsd a Frog zua boarischn Wikipedia bzw. zum Midmocha hosd, nacha kimm ins Autornkafää. --Howan Hansi (dischkrian) 03:58, 15. Okt. 2015 (CEST)