Der Artikl is im Dialekt Mingarisch gschriem worn.

Pong is 1972 vo Atari vaeffentlicht woan und is des easchte Computerspiel g'wen, des wo weytweit populär woan is. Es wead aa oft da "Uavatta vo de Videospiele" g'nannt, obwois de scho davoa gem hat; awa de Voalaifa san eigntle nua an de Unis gschbuit woan, so dass de kaum wea andas kennt hat.

As Schbuibrinzip is ned wirkle schwaar und schaugt aus wiar aa beim Tischtennis: Da Boi wead ois kloana Punkt doagsteyt, dea wo wia narrisch vo links nach rechts und wieda z'ruck saust. Jeda vo de zwoa Zocka steiat an se an da Seitn befindanen Schläga, den wo ea nach om oda untn vaschiam ko, wias eahm basst und ea den Boi zu seim Mitschbila z'ruckschlang ko. Losst oana den Boi an seina Seitn duach, kriagt da anda oan Punkt. Gsteiert wean de Schläga üwa an Drehknopf (g'nannt Paddle).

In da easchtn Veasion konnt ma nua geng an zwoatn menschlichn Schbila otretn. Eascht schbaada is dann de Veasion mit am vo da Maschin gsteiatn Schbila aussekemma, dea a Veasion fia via Schbila foigte.

Des Schbui konnt ma zeascht an am schbezieyn Münzautomatn schbuin, dea bis 1983 üwa 8000 moi vakauft woan is. 1975 präsentiate Atari aa a Heimversion vo dem Automatn, dea awa kaum an intressiat hat.