Wikipedia:Löschkandidaten/Schnelllöschung

Abkiarzung: WP:SLA A Schnelllöschung is a gånz a gschwinde Löschung vo an Artikl, ohne dåßt voahea a Wochn woatn muaßt. Des is fia Geschichtn, wo a Blinda sicht, dåß dea weg muaß. Owa a genaue Gschicht, wia ma an Artikl so gschwind löscht, is in da deitschn Wikipedia drin: Wikipedia:Schnelllöschantrag.

An Artikl ko ma mid {{Leschn|Dei Begrindung. --~~~~}} löschn lossn, oafach des am Artiklanfang schreibm. A Admin werd de Seitn dann löschn, oda ned.

De aktuäin Schnäileschkandidaten findst auf Kategorie:Wikipedia:Schnelllöschen