Wougroaner Aachn

Der Artikl is im Dialekt Pongaurisch gschriem worn.

Da Wougroaner Aachn, (aa Kloaouler Bouch, Kloaouler Aachn oder Wagrainer Ache) is a Neemfluss vo da Soizach im Soizburga Lond in Esterraich.

Wougroaner Aachn
Wagrainer Ache
Kloaoul und da Bouch

Kloaoul und da Bouch

Datn
Loug Soizburg, Esterraich
Läng za. 25 km
Quejn Rodstouder Tauern
Myndung Soizach

Er fliasst vo Sid nouch Nord duachn Toppmkorsee und em Jaagersee waider zan Ort Wougroa, wo da Bouch in Nom in Wougroaner Aachn (oder aa Wougroaner Bouch) ändeascht. Boade Formen sand ower in da Oidougssprouch vo d' Aiwooner im Gebrauch, egal wos fir an Ouschnitt da Bouch groud houd. Nouch ner Läng vo ebber 25 km fliassta bai Saiger Hons i. Pg. in d' Soizach.