Zwinling oda Zwindl, estr. Zwüling (dt. Zwillinge, engl. twins), san Nochfoarn, de wo ban sejm Zeigungsakt entstandn san. Zwinling kimmt vom Zoiwoat "zwoa" und moant oafoch, eppas kimmt dopped fia. As boarische Woat Zwinling is ejta ois wia as deitsche Woat "Zwilling", des wo se davo obloaddn duad.

Zwinling

Zwinlingsbuidung

Werkeln

Zwinling kina af ganz vaschiedne Oartn entsteh.

Oaoaige Zwinling (monozygotisch)

Werkeln

Oa oanzige befruchtete Oazejn (Zygotn) teit se in zwoa Embryos mid de genau sejm Eabologn.

Zwoaoaige Zwinling (dizygotisch)

Werkeln

Zwoa vaschiedne Oazejn wean vo zwoa vaschiednan Samenzejn eppa zua gleichn Zeid befruchtet.

Poikeapalzwinling

Werkeln

Poikeapa entstengan midm Oa im Oaloata. In da Regl hams koan Zejkeapa und wean oafoch aussegsgessn. Ganz sejtn hams do an Zejkeapa und kinan mid da Oazejn befruchdd wean. Nacha entstengan do draus zwoaoaige Zinling.

Zwinling aus oana zwoakeanign Oazejn

Werkeln

Recht sejtn kimmts fia, dass a Oa zwoa Zejkean hod. Nacha enstenga Zwinling, de wo a Mischfoam zwischn oaoaig und zwoaoaig san. As Eabguad vo da Muada is gleich, des vom Voda vaschiedn.

Im Netz

Werkeln
  Commons: Zwinling – Sammlung vo Buidl, Videos und Audiodateien