Carlos Baliño

Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschriem worn.

Da Carlos Baliño Lopez (* 1848; † 1926) woa a kubanischa Politika. Er is ana vu de easchtn gwen, de marxistische Ideen noch Kuba brocht hom.

Carlos Baliño

Da Baliño hod 1892 zsaumm mim Jose Martí d'Revoluzionäre Partei vu Kuba gründt und 1903 in Club de Propaganda Socialista, den wos ma heid ois de easchte Oaganisazion vu Kuba bezeichnt, de an marxistischn Charakta ghobt hod. Späda hod a nu weidane sozialistische Gruppm ins Lem gruafn.

Noch da Oktowarevoluzion 1917 in Russlaund is a im Leninismus näha kumma und hod aunschliaßnd vasuacht, mearare sozialistische Vareinigungen so z'vaändan, das da Kommunistischn Intanazionaln entsprecha dan. 1925 hod a daun mim Julio Antonio Mella und mim José Miguel Pérez d'Kommunistische Partei vu Kuba gründt kobt.

Im NetzBearbeiten