Der Artikl is im Dialekt Obaboarisch gschriem worn.

Franz Xaver Bobinger, aa Xaver (Xaveri) Bobinger (* 1732 z Bobingen, † 1770 z Günzburg), vulgo Bobinga Grätznbua, woar a boarischa Wuidara, Raiba und Raiba-Haptmo.

Matthias Klostermayr, da legendäre Boarische Hiasl, hod 1756, noch seina Flucht iwan Lech, fia kuaze Zeit da Bande vom Grätznbuam ongheat, bevuar a mit ana oagna Bande onfongt hod.[1]

Lebn Werkeln

Da Xaverl is 1732 z Bobingen im Schneiderhansl Haisl zua Wejd kema. Ois Jugendlicha woar a wegn an leichdn Delikt, ana Schwängarung, vo ana drakonischn Gfängnisstrof bedroht. Extrem hoarte Strofn woarn zu dera Zeit bei dena oanfochn Leid Gang und Gebe. Deshoib hod a si ausm Staub gmocht. Zeascht hod a midn Flechtn vo Weidnkeab sei Gejd vadeant. So is a aa zu sein zwoatn Nama "Bobinga Grätznbua" kema, wei des hoasst "Bobinga Koabbua". De Weidn hod a si in de Lechaua gschniddn, de Keab hod a vua oim in Augschburg verkafft.

Boid is a Wuidara woarn und hod sei oagne Bande ghobt. Mit da Zeit hod a si owa meara und meara af de Raibarei valegt und hod a aa Amtsleid und Schandarmen iabafoin. 1759 soi a an kuafiaschtli boarischn Jagaghuifn daschossn hom.

1770 is da Grätzenbua z Günzburg afn Schafott hingricht woarn, a Joa vuam Boarischn Hiasl.[2]

Schau aa Werkeln

Beleg Werkeln

  1. Spiegel: Projekt Gutenberg
  2. Augsburger Allgemeine vom 30.03.08