Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschriem worn.

A Alveolar is a Konsonant, wou mit da Zunga ån oder ban Zådåmm (des is da Wulst direkt hinter de owern Schnaidezee, in da Fåchsprouch: d Alveoln), gsprocha wird.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts åklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim
n alveolar, Nasal, stimmhaft
t alveolar, Plosiv, stimmlous
d alveolar, Plosiv, stimmhaft
alveolar, Plosiv, stimmlous
s alveolar, Frikativ, stimmlos
z alveolar, Frikativ, stimmhaft
alveolar, Frikativ, stimmlos
ɹ alveolar, Approximant, stimmhaft
r alveolar, Vibrant, stimmhaft
ɾ alveolar, Tap, stimmhaft
ɬ alveolar, lateraler Frikativ, stimmlos
ɮ alveolar, lateraler Frikativ, stimmhaft
l alveolar, lateraler Approximant, stimmhaft
ɺ alveolar, lateraler Flap, stimmhaft
ɗ alveolar, Implosiv, stimmhaft

De boarische Sprouch kennt vo deane: [n t s r l].

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal