Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschrim worn.

A Bilabial is a Konsonant, wou mit de zwoa Lippm gsprocha wird.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts oklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim
m bilabial, Nasal, stimmhaft
p bilabial, Plosiv, stimmlous
b bilabial, Plosiv, stimmhaft
bilabial, Plosiv, stimmlous
ɸ bilabial, Nasal, stimmhaft
β bilabial, Frikativ, stimmhaft
β̞ bilabial, Approximant, stimmhaft
ʙ bilabial, Vibrant, stimmhaft
ɓ bilabial, Implosiv, stimmhaft
ʘ biliabial, Klick

De boarische Sprouch kennt vo deane: [m p β̞]

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal

Im NetzBearbeiten