Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschriem worn.

A Palatal is a Konsonant, wou min Zungabugl ån oder ban vordern (hirtn) Gama, in da Fåchsprouch: es Palatum, gsprocha wird.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts åklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim
ɲ palatal, Nasal, stimmhaft
c palatal, Plosiv, stimmlous
ɟ palatal, Plosiv, stimmhaft
ç palatal, Frikativ, stimmlos
ʝ palatal, Frikativ, stimmhaft
j palatal, Approximant, stimmhaft
ʎ palatal, lateraler Approximant, stimmhaft
ʄ palatal, Implosiv, stimmhaft

De boarische Sprouch kennt vo deane: [ç j]

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal