Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschrim worn.

A Palatal is a Konsonant, wou min Zungabugl on oder ban vordern (hirtn) Gama, in da Fochsprouch: es Palatum, gsprocha wird.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts oklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim

ɲ

palatal, Nasal, stimmhaft

c

palatal, Plosiv, stimmlous

ɟ

palatal, Plosiv, stimmhaft

ç

palatal, Frikativ, stimmlos

ʝ

palatal, Frikativ, stimmhaft

j

palatal, Approximant, stimmhaft

ʎ

palatal, lateraler Approximant, stimmhaft

ʄ

palatal, Implosiv, stimmhaft

De boarische Sprouch kennt vo deane: [ç j]

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal

Im NetzBearbeiten