Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschriem worn.

A Glottal is a Konsonant, wou mit da Stimmritzn, in da Fåchsprouch: d Glottis, gsprocha wird. Gem tout's dou ner Plosive und Quase-Frikative/-Approximantn.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts åklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim
ʔ glottal, Plosiv, stimmlos
h glottal, Quase-Frikativ/-Approximant, stimmlos
ɦ glottal, Quase-Frikativ/-Approximant, stimmhaft

De boarische Sprouch kennt vo deane: [ʔ h]. Es [ʔ] is ower koa extra Phonem und koa regulärer Laut in Werter niat.

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal