Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschrim worn.

A Epiglottal is a Konsonant. De aryepiglottische Foltn wird on d Epiglottis hidruckt, durch des kinna de epiglottaln Lautt entstej.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts oklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim

ʡ

epiglottal, Plosiv, stimmlos

ʜ

epiglottal, Frikativ, stimmlos

ʢ

epiglottal, Frikativ oder Approximant, stimmhaft

De boarische Sprouch kennt koan vo deane.

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal