Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschriem worn.

A Epiglottal is a Konsonant. De aryepiglottische Foltn wird ån d Epiglottis hidruckt, durch des kinna de epiglottaln Lautt entstej.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts åklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim
ʡ epiglottal, Plosiv, stimmlos
ʜ epiglottal, Frikativ, stimmlos
ʢ epiglottal, Frikativ oder Approximant, stimmhaft

De boarische Sprouch kennt koan vo deane.

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal