Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschrim worn.

A Postalveolar is a Konsonant, wou mit da Zunga hintern Zodomm (in da Fochsprouch: d Alveoln) gsprocha wird.[1] D Zunga ligt a bissal waiter hint ols wej ba de alveolarn Konsonantn. D Zungaform bstimmt nou nu de fainere Assprouch.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts oklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim

ʃ

postalveolar, Frikativ, stimmlos

ʒ

postalveolar, Frikativ, stimmhaft

Fir de ondern postalveolarn Konsonantn hout d IPA koane extra Zaichn, fir dej wern de Zaichn fir de dentaln Lautt mitvawendt, zommat mit Zousozzaichn, je nouch da Zungaform.

De boarische Sprouch kennt vo deane: [ʃ]

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal

BelegBearbeiten

  1. Satz nach T. Alan Hall: Phonologie, de Gruyter, 2000, S. 7

Im NetzBearbeiten