Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschriem worn.

A Uvular is a Konsonant, wou mit da hintern Zunga ån oder ban Gamazapfal, in da Fåchsprouch: d Uvula, gsprocha wird.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts åklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim
ɴ uvular, Nasal, stimmhaft
q uvular, Plosiv, stimmlous
ɢ uvular, Plosiv, stimmhaft
χ uvular, Frikativ, stimmlos
ʁ uvular, Frikativ, stimmhaft
ʀ uvular, Vibrant, stimmhaft
ʛ uvular, Implosiv, stimmhaft

De boarische Sprouch kennt vo deane

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal