A Poimbusch is a Gebinde aus vaschiedne Pflanzna. De Buschn wean entweda mit Febaragart bzw. Poimgart (Weidnzweigal) zammbundn oda af Stanga festgmochd (Poimsteckn oda Poimbesn).

Poimbuschn aus Tamsweg

Am Poimsteckn wean nacheinanda jeweis drei Zweigal vo ana Pflanznoaart mit buntn Bandln festgmocht. Des werd dann in oana Prozession - moast vo Kindan - am Poimsunnda zua Kira drong und duatn gweiht.

Noch da Tradition bestenga de Poimbuschn aus siebm vaschiedne Pflanzna:

  • Poimkatzal, aa Weidnkatzal
  • Buxbaam
  • Kranewitt (Wachoida)
  • Schredla (Stechpoim)
  • Eibn
  • Zedan
  • Segnbaam (Sadebaam, Giftwachoida)

Oft wean de Poimbuschn mit Hobeschartn, Bandln, Brezn usw. gschmickt.

Galerie Werkeln